Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gassrør

Som et grunnlag for St.meld. nr. 47 (2003-2004) gjennomførte NVE en utredning om kostnader og lønnsomhet ved alternative løsninger for fremføring av gass til innenlandske brukere. I sin Innstilling til meldingen ba Stortinget Regjeringen om å gi et statlig selskap i oppdrag å gå inn i konkrete drøftinger med industrien i Grenland og Trøndelag med sikte på å realisere rørløsninger for transport av gass.

Energi- og miljøkomiteen vektla at det under behandlingen av stortingsmeldingen kom innspill om at lønnsomheten ved gassrør, særlig til Grenland, ville være bedre enn det som kom fram under NVEs analyser. Dette var særlig knyttet til høyere betalingsvilje hos industrien og muligheter for salg av større gassvolum. På denne bakgrunn vil Olje- og energidepartementet legge hovedvekten på å undersøke det kommersielle grunnlaget for gassrør til Grenland og inn Trondheimsfjorden nærmere. Dette omfatter blant annet kartlegging av mulige eiere og sentrale skipere i gassrørledningene, og intensjonsavtaler om kjøp og salg av kapasitet med sentrale avtakere.

Gassco peker seg ut som det mest aktuelle statlige selskapet til å initiere denne prosessen. Gassco har erfaring med å vurdere behovet for ny transportkapasitet for gass og tar initiativ til videre utvikling av systemet. En viktig oppgave i denne sammenheng er å finne interesserte investorer. Dette er prosjekter med mange forskjellige aktører involvert som krever omfattende koordinering.

Det antas at aktuelle kommersielle aktører vil stille egne ressurser til rådighet for drøftinger og utvikling av forretningslinjer. Det foreslås at Gasscos egne kostnader ved dette oppdraget blir dekket gjennom en særskilt bevilgning over statsbudsjettet. Behovet for tilleggsbevilgning anslås til 5 millioner kroner i 2005.