Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Godtgjørelsesfradrag

Regjeringen foreslår at personlige aksjonærer som er bosatt i Norge skal gis godtgjørelsesfradrag i skatt på utbytte utdelt av selskap som er hjemmehørende i en annen EØS-stat. Endringen er en midlertidig tilpasning til EØS-avtalens krav om fri bevegelighet for kapital, og skal gjelde for inntektsåret 2005. Fra inntektsåret 2006 vil slike utbytter være omfattet av skjermingsmetoden for aksjonærer og bli skattlagt for den del som ligger over en risikofri avkastning.

For nærmere omtale vises det til Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) kapittel 5.