Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kildeskatt

Regjeringen foreslår å utvide skjermingsmetoden for aksjonærer slik at den omfatter kildeskatt på utbytte som utdeles fra norske selskap til personlig aksjonær som er bosatt i en annen EØS-stat enn Norge. Utvidelsen innebærer at de utenlandske aksjonærene gis rett til å kreve skjerming ved beregning av kildeskatt. Av praktiske årsaker vil krav om skjerming måtte behandles som en søknad om refusjon av beregnet og betalt skatt. Utvidelsen er en tilpasning til EØS-avtalens krav til fri bevegelighet av kapital. Utvidelsen får virkning fra inntektsåret 2006 og avløser det midlertidige fritaket for kildeskatt av slike utbytter i 2005.

For nærmere omtale vises det til Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) kapittel 5.