Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommunalt kraftforetak

Fram til 1. januar 2004 hadde skatteloven § 18-4 tredje ledd en regel om at lån tatt opp mellom et kommunalt eid kraftforetak (forvaltningsbedrift) og eierkommunen skulle regnes som tatt opp mellom to selvstendige rettssubjekter. Regelen innebar at det kommunale kraftforetaket fikk fradrag for renter betalt på lånet. Dette innebar ett unntak fra den alminnelige regel i skatteloven om at det ikke gis fradrag for renter på lån innen samme rettssubjekt (kommunen). Regelen ble ved en inkurie opphevet høsten 2003, i forbindelse med opphevelsen av gjeldsbegrensningsregelen for offentlig eide kraftforetak. Det foreslås at regelen innføres igjen med virkning fra og med 1. januar 2004.

Det vises til forslag i Ot. prp. nr. 92 (2004-2005) kapittel 13.