Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommuneøkonomien

Kommunesektorens inntekter består av skatteinntekter, gebyrer og bevilgninger over statsbudsjettet. For 2005 anslås inntekter i alt til om lag 226,1 milliarder kroner, som fordeler seg med vel 111 milliarder kroner i skatteinntekter, vel 65 milliarder kroner i statlige bevilgninger (hvorav tilbakeføring av en andel av selskapsskatten utgjør 5,5 milliarder kroner) og i overkant av 49 milliarder kroner i gebyrer og andre inntekter. Deler av overføringene fra staten er øremerket særskilte formål (23 milliarder kroner), mens resten er frie inntekter.

Den reelle veksten i kommunenes samlede inntekter fra 2004 til 2005 anslås nå til drøyt 4 milliarder kroner, tilsvarende i underkant av 2 prosent Veksten i kommunesektorens frie inntekter anslås til knapt 1¾ milliarder kroner, tilsvarende vel 1 prosent.

En nærmere omtale av kommuneøkonomien for 2005 er gitt i Kommuneproposisjonen 2006 og i kapittel 3.2 i Revidert nasjonalbudsjett 2005.