Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kongehuset – sikringstiltak

Sikkerheten til H.M. Kongen og kongefamilien er et statlig ansvar, uavhengig av oppholdssted. Dette innebærer at staten har ansvar for finansiering og drift av nødvendige sikkerhetstiltak for kongefamilien.

Med bakgrunn i en rapport utarbeidet av Politidirektoratet, har det blitt iverksatt fysiske sikringstiltak på en rekke av de statlige og private kongelige eiendommene. Det har i denne forbindelse blitt bevilget 13 millioner kroner til gjennomføring av bygningsmessige tiltak.

I 2004 gjennomførte Det kongelige Hoff nye analyser for å kvalitetssikre kostnadsoverslagene for gjenstående sikringstiltak. Ytterligere bevilgningsbehov ble anslått til 10,7 millioner kroner fordelt på årene 2004 og 2005. Av dette ble 4 millioner kroner bevilget i forbindelse med Stortingets behandling av St.prp. nr. 63 (2003-2004). Det foreslås derfor at bevilgningen under post 50 økes med de resterende 6,7 millioner kroner.