Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konkurranseevne

Deltakelsen i internasjonal handel gjør det mulig å oppnå en langt høyere materiell levestandard enn dersom økonomien hadde vært mer skjermet overfor utenlandsk konkurranse. Et lands konkurranseevne uttrykker evnen til å sikre høyest mulig avlønning av innsatsfaktorene i samfunnet, gitt at man samtidig skal ha full sysselsetting og langsiktig balanse i utenriksøkonomien.

Høyere kostnadsvekst i Norge enn hos våre handelspartnere vil over tid bidra til at konkurranseevnen svekkes, og at de sektorene som er utsatt for konkurranse fra utenlandske produsenter taper markedsandeler. I de fleste bedrifter vil lønnskostnadene, direkte og indirekte via leveranser fra andre sektorer, være den dominerende kostnadskomponenten. Men også faktorer som kapitalkostnader og energikostnader påvirker kostnadsnivået og dermed konkurranseevnen.

En kan ikke uten videre trekke slutninger fra utviklingen i konkurranseevnen for enkeltbedrifter eller enkeltnæringer til utviklingen i konkurranseevnen for et helt land. En bedring i konkurranseevnen for en næring, for eksempel gjennom subsidiering av innsatsfaktorene, kan gi en dårligere utnyttelse av ressursene samlet sett, og dermed svekke konkurranseevnen for landet som helhet.