Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kystverket

Kystverkets installasjoner påføres enkelte år skader som følge av uvær. Skadene utbedres vanligvis ved omprioriteringer innenfor budsjettrammen eller ved at utbedringen kan utsettes og tas som en del av det ordinære vedlikeholdet. Det ekstreme uværet sist vinter har imidlertid medført skader som er betydelig større enn hva som må påregnes i et normalår.

Skadene på navigasjonsinstallasjonene er delvis midlertidig utbedret for at de sjøfarende skal kunne få nødvendig informasjon for trygg seilas. Det er imidlertid et stort behov for å utføre permanente reparasjoner og i flere tilfeller også rehabilitering av installasjonene fordi de er blitt feid på havet. Det er ikke rom for å dekke dette innenfor gjeldende budsjettrammer for 2005.

Kostnadene knyttet til nødvendige reparasjoner og utbedringer er anslått til om lag 8,8 millioner kroner.

På denne bakgrunn fremmes det forslag om at kap. 1062 post 01 økes med 8,8 millioner kroner i 2005 knyttet til oppretting av skadene fra vinterens stormer. Ettersom bevilgningene delvis er brukerfinansiert (34 prosent) vil dette medføre et behov for å øke de budsjetterte gebyrinntektene på kap. 4062 post 01 med 3 millioner kroner, jamfør omtale under denne posten.

Les pressemeldingen fra Fiskeri- og kystdepartementet her

Se også nettsidene til Kystverket