Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lånekassen og Statens innkrevingssentral

Stortinget har tidligere sluttet seg til Regjeringens forslag om at kreditoroppgaver knyttet til innkreving av misligholdte studielån skal overføres til Statens innkrevingssentral. Omleggingen skal skje gradvis over flere år, med sikte på å gjennomføre første fase innen utgangen av 2005.

Første fase av omleggingen vil fra 2007 gi en årlig innsparing for staten på om lag 2 millioner kroner. Når resterende oppgaver er overført, anslagsvis i 2009, vil den årlige innsparingen øke med ytterligere 4 millioner kroner til om lag 6,5 millioner kroner.

Det er nødvendig med en særskilt finansiering av engangs omstillingskostnader i de to virksomhetene, samt mellomfinansiering som følge av at det vil påløpe driftskostnader hos Statens innkrevingssentral før innsparinger kan realiseres hos Lånekassen. På denne bakgrunn foreslås det en tilleggsbevilgning til dekning av omstillings- og driftskostnader. Det foreslås en økning i bevilgningene på til sammen 14,9 millioner kroner.