Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Moms på interne transaksjoner i frivillige organisasjoner

Regjeringen arbeider med utformingen av et lovforslag som unntar interne transaksjoner i frivillige organisasjoner fra momsplikt. Arbeidet har sin bakgrunn i Stortingets tilslutning til budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet for 2005. Stortingsflertallet var enige om at transaksjoner av denne typen i stor grad bør falle utenfor merverdiavgiftspliktig omsetning. Regjeringen tar sikte på å fremme et lovforslag i forbindelse med statsbudsjettet for 2006.

For nærmere omtale vises til Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) kapittel 18.