Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NAV - Ny arbeids- og velferdsforvaltning

I St.prp. nr. 46 (2004 – 2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning foreslås en felles førstelinjetjeneste med et arbeids- og velferdskontor i hver kommune basert på et forpliktende samarbeid mellom stat og kommune nedfelt i lokale samarbeidsavtaler. Det statlige ansvaret samles i én ny etat; arbeids- og velferdsetaten. Det er lagt til grunn at en felles første basisplattform for IKT-løsninger i en ny statlig etat og i en felles førstelinjetjeneste med aktuelle kommunale tjenester skal være tilgjengelig fra 1. januar 2007.

For å nå målet om etablering av en IKT-basisplattform for samlokaliserte enheter i om lag 100 kommuner, bør arbeidet starte opp allerede rett over sommeren 2005. Utgiftene for 2005 er anslått til 50 millioner kroner. De omfatter hovedsakelig utgifter i forbindelse med det påbegynnende arbeid med implementering av:

  • Fellesfunksjonalitet for førstelinjetjenesten
  • Administrativ støtte i førstelinjetjenesten
  • Lokal infrastruktur i førstelinjetjenesten

Det foreslås bevilget 50 millioner kroner.