Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nordområdene

Regjeringen legger stor vekt på nordområdene og de muligheter en bærekraftig utnyttelse av de rike ressursene der vil skape, til beste for nasjonen og den nordlige landsdel. Det foreslås derfor en økning i bevilgninger til forskjellige aktiviteter knyttet til Nordområdene under Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet på i alt 65 millioner kroner.

I St.meld. nr. 30 (2004-2005) Muligheter og utfordringer i nord redegjør Regjeringen for nye trekk ved situasjonen og for hvordan man fra norsk side vil bidra til å sikre politisk stabilitet og bærekraftig utvikling på basis av intensivert internasjonalt samarbeid og styrket nasjonal samordning. I meldingen fremheves nødvendigheten av en helhetlig norsk politikk for nordområdene.