Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


Ø

Økonomisk utvikling - prognoser

Den økonomiske veksten i fastlandsøkonomien er relativt sterk. Høy vekst i husholdningenes etterspørsel har vært den viktigste drivkraften bak oppgangen etter konjunkturomslaget i første halvår 2003. Både sterk vekst i husholdningenes disponible realinntekt og lave renter har bidratt til dette. Gradvis er oppgangen i norsk økonomi blitt bredere basert. Lønnsomheten i fastlandsbedriftene har tatt seg opp, og bedriftsinvesteringene øker. Også industriproduksjonen og eksporten viser tegn til oppgang. I tillegg har en sterk økning i oljeinvesteringene og relativt sterk vekst i internasjonal økonomi gitt vekstimpulser til fastlandsøkonomien. I arbeidsmarkedet er sysselsettingen på vei opp. Samtidig har arbeidstilbudet tatt seg betydelig opp, slik at fallet i ledigheten så langt har vært begrenset. Oppgangen i norsk økonomi ventes å fortsette, og samlet sett anslås BNP-veksten i Fastlands-Norge til 3½ prosent i år og 2 prosent neste år.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2005 kapittel 2.1.

Det ventes god vekst i internasjonal økonomi i inneværende og neste år, selv om den anslås å avta noe fra i fjor. Utviklingen er imidlertid mindre balansert, og usikkerheten synes å være større, enn tidligere lagt til grunn. Veksten i USA og enkelte asiatiske land er særlig god. Det samme gjelder de nordiske landene og Storbritannia, mens oppgangen i euroområdet og Japan har avtatt i styrke. Det legges imidlertid til grunn at veksten i euroområdet tar seg noe opp gjennom inneværende år. Det knytter seg som vanlig usikkerhet til anslagene. Dersom utlendingers villighet til å finansiere det rekordhøye amerikanske underskuddet skulle avta, vil det kunne føre til en oppbremsing av den internasjonale veksten gjennom klart høyere langsiktige renter og/eller en markert svekkelse av dollaren. En nedkjøling av den kinesiske økonomien vil kunne få ringvirkninger, særlig for land i Asia, men også for andre regioner. Høye oljepriser vil også kunne bidra til å dempe veksten, blant annet i framvoksende økonomier.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2005 kapittel 2.4.