Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rederibeskatning

Det foreslås enkelte endringer i det særskilte skattesystemet for rederiselskaper. Endringsforslagene har sin bakgrunn i at ESA, EFTAs overvåkningsorgan, har revidert sine retningslinjer for statsstøtte til sjøtransportnæringen.

Etter forslaget skal det gjelde et flaggkrav for selskap innenfor ordningen. Flaggkravet innebærer at selskapet må opprettholde eller øke sin andel EØS-registrert tonnasje fra og med 1. juli 2005. Selskapet kan likevel redusere sin andel EØS-registrert tonnasje så lenge denne andelen utgjør minst 60 prosent av selskapets totale tonnasje. Selskapet kan også redusere sin andel EØS-registrert tonnasje så lenge den samlede andelen EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen er opprettholdt eller har økt i det foregående inntektsåret.

Retningslinjene medfører at flyttbare innretninger i form av for eksempel rigger og produksjonsskip ikke lenger kan være tillatte eiendeler innenfor ordningen. Det vil bli foreslått nødvendige lovendringer om dette i høstens budsjett, med sikte på at forslaget skal tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2006.

For en nærmere omtale av forslagene vises det til Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) kapittel 11.