Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rusmiddelforebyggende arbeid – frivillig

Bevilgningen går til tilskudd til frivillige organisasjoner og private stiftelser som utfører arbeid for svakerestilte grupper, og fordeles gjennom Sosial- og helsedirektoratet.

Regjeringen foreslår en samlet bevilgningsøkning på 20 millioner kroner.

Regjeringen vil gjennomgå situasjonen til private rusverninstitusjoner som ikke omfattes av spesialisthelsetjenesten, og vil komme nærmere tilbake til en slik gjennomgang i budsjettproposisjonen for 2006.

Les mer i St.prp. nr. 65 (2004-2005) kap. 761, post 70.