Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rusmiddelmisbruk

I St.prp. nr. 1 (2004-2005) foreslo Regjeringen tiltak på en rekke områder for å bedre forholdene for utsatte grupper. Regjeringen ønsker å følge dette videre opp allerede nå og foreslår å styrke innsatsen for å forebygge og bekjempe fattigdom, herunder tiltak for rusmiddelmisbrukere. Regjeringen foreslår nå blant annet 15 millioner kroner for å øke kapasiteten i medikamentbasert behandling (LAR) under Helse- og omsorgsdepartementets område, og 13 millioner kroner til forbedret tannbehandling for rusmiddelmisbrukere. Bevilgningen til frivillig rusmiddelforebyggende arbeid foreslås økt med 20 millioner kroner. Bevilgningen skal gå til styrking av de frivillige organisasjoner og private stiftelsers arbeid for svaktstilte grupper.

Se egen pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet