Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sikringstiltak - Stranda

Statens naturskadeordning skal medvirke til å fremme sikring mot naturskader gjennom økonomiske tilskudd til sikringstiltak og farevurdering. Det skal prioriteres å gi tilskudd til kommuner med spesielt vanskelig økonomi og stort sikringsbehov.

Stranda kommune fikk høsten 2004 innvilget 3 millioner kroner til oppstarting av arbeidet med å overvåke fjellpartiet Åkerneset. Samme høst ble det etablert et interkommunalt samarbeid for Stranda og Norddal kommuner for å bygge opp beredskap mot fjellskred og flodbølger i indre Storfjorden. Stranda kommune har søkt Statens naturskadefond om 21,85 millioner kroner i tilskudd til dette arbeidet for 2005.

Ved fortløpende overvåkning av sprekkdannelser vil det trolig være mulig å varsle befolkningen i mange av de aktuelle områder og dermed kunne unngå større katastrofer. Det er derfor viktig at arbeidet med systemer for overvåkning/varsling kan føres videre og at det prioriteres nødvendige midler til dette på årlig basis.

Landbruks- og matdepartementet har gitt Statens landbruksforvaltning (SLF) som er sekretariat for Statens naturskadefond, i oppdrag å vurdere søknaden fra Stranda kommune. SLF peker på at prosjektet er det første i sitt slag i Norge og at erfaringene fra de omfattende målinger som det legges opp til, vil kunne nyttiggjøres i andre deler av landet. SLF er imidlertid kommet til at det vil være mulig å etablere overvåkningssystemer som grunnlag for beredskap og eventuell evakuering selv om deler av de aktuelle undersøkelsene som ligger til grunn for søknaden blir redusert. På denne bakgrunn foreslås det at tilskuddet økes med 15 millioner kroner i 2005.

Landbruks- og matdepartementet vil videre ta initiativ til oppretting av en interdepartemental arbeidsgruppe. Gruppen vil blant annet få i oppdrag å vurdere kartleggings-, overvåkings- og tiltaksbehovet knyttet til fjellskredfare i Norge, herunder kostnadsanslag.