Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skjermingsmetoden for personlige deltakere i deltakerlignede selskaper

Som et ledd i skattereformen legger Regjeringen frem forslag til nye regler for skattlegging av deltakere i deltakerlignede selskaper. Deltakerlignede selskaper er selskaper hvor inntekt og formue lignes hos de enkelte deltakerne i selskapet. Denne gruppen omfatter blant annet ansvarlige selskaper og kommandittselskaper.

Disse deltakerne skal skattlegges ved utdelinger fra selskapet, etter samme skjermingsprinsipp som gjelder for utbytte til personlige aksjonærer i aksjeselskaper. Denne utdelingsbeskatningen erstatter personinntektsberegning etter delingsmodellen. Det vises til nærmere omtale av forslaget i Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) kapittel 1. Se også pressemelding.