Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skjermingsmetoden for selvstendig næringsdrivende

Regjeringen foreslår å innføre en skjermingsmetode (foretaksmodellen) for beskatning av selvstendig næringsdrivende fra og med inntektsåret 2006. Foretaksmodellen er basert på uttaksutvalgets innstilling i NOU 2005:2 med enkelte modifikasjoner.

Modellen innebærer at avkastning av virksomheten beskattes som personinntekt i den grad avkastningen overstiger en beregnet normalavkastning. I så måte bygger den på samme prinsipp som den vedtatte skjermingsmetoden for personlige aksjonærer (aksjonærmodellen). Regjeringen foreslår at beskatningen skal skje løpende og ikke ved uttak, da uttak fra enkeltpersonforetak kan være vanskelige å identifisere og kontrollere.

Se nærmere om forslaget i Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) kapittel 2. Se også pressemelding.