Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Småbåtregisteret

Regjeringens mål om konkurranseutsetting av småbåtregisteret ble nådd ved Redningsselskapets overtagelse av registeret 1. mars 2005. Regjeringen foreslår derfor at reglene om registrering av småbåter i lov om fritids- og småbåter kapittel 2 oppheves. Etter overføringen av det sentrale småbåtregisteret fra toll- og avgiftsetaten vil det ikke være behov for en lovregulering av den frivillige registreringen i småbåtregisteret.

Se nærmere omtale i Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv. kapittel 19.

Se også pressemelding fra Finansdepartementet av 21.09.2004.