Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE)

Netto kontantstrøm fra SDØE er økt fra 72 600 til 93 401 millioner kroner, en økning på 20 801 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2005. Driftsinntektene under kap. 5440, underpost 24.1 er økt med 20 500 millioner kroner, fra 118 700 til 139 200 millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig at oljeprisanslaget har økt med 70 kroner per fat sammenlignet med saldert budsjett. Anslaget er nå på 300 kroner per fat.

Anslagene for investeringer under kap. 2440, post 30 er økt med 2 600 millioner kroner, fra 22 000 til 24 600 millioner kroner.