Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens petroleumsfond

Statens petroleumsfond ble opprettet ved lov 22. juni 1990 og har som formål å ivareta langsiktige hensyn ved bruk av petroleumsinntektene. Ansvaret for den operative forvaltningen av fondet er delegert til Norges Bank, som plasserer midlene i samsvar med retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet. Fondet blir hvert år tilført inntekter som svarer til statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten og avkastningen av fondets formue. Samtidig dekkes det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet av en årlig overføring fra Petroleumsfondet etter vedtak i Stortinget.

Petroleumsfondets midler er i sin helhet investert i utlandet. Om lag 40 prosent av fondet er investert i aksjer, mens om lag 60 prosent er investert i obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer. Investeringene i obligasjoner er fordelt med 45-65 prosent i Europa, 25-45 prosent i Nord-Amerika og Midt-Østen/Afrika og 0-20 prosent i Asia og Oseania. For egenkapitalinstrumenter skal fordelingen være 40-60 prosent i Europa, mens regionene Amerika, Asia/Oseania og Amerika Midt-Østen/Afrika til sammen skal utgjøre 40-60 prosent.

Ved utgangen av 2004 utgjorde Petroleumsfondet 1011,5 milliarder kroner. Fondet anslås i Revidert nasjonalbudsjett 2005 å vokse til om lag 1300 milliarder kroner ved utgangen av året. Avkastningen for den internasjonale verdipapirporteføljen var i 2004 8,9 prosent målt i utenlandsk valuta. Målt i norske kroner var avkastningen 3,9 prosent. Forskjellen mellom de to avkastningstallene skyldes at den norske kronen styrket seg i verdi i løpet av perioden. Det er avkastningen i internasjonal valuta som er relevant når man skal måle utviklingen i fondets internasjonale kjøpekraft. Gjennomsnittlig årlig realavkastning målt i utenlandsk valuta, etter fradrag for forvaltningskostnader, har vært 4,0 prosent siden 1997.

I 2004 var avkastningen av Petroleumsfondets portefølje 0,53 prosentpoeng høyere enn den korrigerte referanseporteføljens avkastning. Fra begynnelsen av 1998 og fram til utgangen av 2004 har den gjennomsnittlige årlige meravkastningen på Petroleumsfondet vært 0,45 prosentpoeng.

Se omtale i kapittel 3 i Revidert Nasjonalbudsjett 2005 og internettsidene til Norges Bank og Finansdepartementet for nærmere omtale av Petroleumsfondet.