Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statlig eierskap – utbytte og salg av aksjer

I saldert budsjett for 2005 er det bevilget 7 147 millioner kroner i samlet aksjeutbytte fra selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning. Basert på oppdatert informasjon fra de aktuelle selskapene kan det samlede utbytteanslaget for regnskapsåret 2004, med utbetaling i 2005, økes med 1 762,5 millioner kroner til 8 909,5 millioner kroner. Økningen skyldes hovedsakelig høyere utbytteutbetalinger fra DnB NOR ASA, Cermaq AS, Norsk Hydro ASA, Telenor ASA og Yara International ASA.

Nærings- og handelsdepartementet inngikk i mai 2003 en avtale med ISS Norge AS, som gjennom en rettet emisjon på 24 millioner kroner fikk en eierandel på 48 pst. i Grødegaard AS. I februar 2005 ble det inngått en avtale om salg av statens gjenværende aksjepost på 52 pst. i Grødegaard AS til ISS Norge AS for 36 millioner kroner.

Generalforsamlingen i et aksjeselskap kan gi styret i selskapet fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer i markedet. Tilbakekjøp for sletting innebærer at kjøp av egne aksjer i markedet foretas med den hensikt å slette disse aksjene på et senere tidspunkt. Dette er en metode hvor overflødig egenkapital føres tilbake til aksjonærene. For at selskaper med statlig eierandel skal kunne gjøre dette på linje med andre selskaper inngår Nærings- og handelsdepartementet i enkelte tilfeller avtaler som forplikter staten til å delta ved tilbakekjøp, slik at statens eierandel forblir uendret etter kapitalnedsettelsen. Det er pr. 01.05.2005 etablert slike avtaler med Norsk Hydro ASA, DnB NOR ASA, Telenor ASA og Yara International ASA. I forbindelse med tilbakekjøp av egne aksjer for sletting i Norsk Hydro ASA, Telenor ASA og Yara International ASA har staten solgt aksjer i henhold til disse avtalene. Staten vil motta om lag 2 281 millioner kroner knyttet til disse aksjesalgene.

Utbytte fra selskaper under NHDs forvaltning og salg av aksjer omtales i St.prp. nr. 65 (2004-2005) Kapittel 3950 og Kapittel 5656.