Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statlig forvaltning av barnevernet

Staten overtok den fylkeskommunale delen av barnevernet 1. januar 2004. Statens barnevern og familievern, og senere Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), har hele tiden lagt vekt på å drive et barnevern med høyere kvalitet og bedre tilbud, samtidig som kostnadsveksten reduseres. Det statlige barnevernet skal i løpet av 2005 fortsette omstillingsprosessen med hovedfokus på et barnevern til barnas beste samtidig som det oppnås bedret kostnadseffektivitet.

Omstillingstiltakene inneholder flere hovedelementer:

  • Harmonisering av tilbudet over hele landet slik at bosted ikke skal avgjøre omfanget av tilbud eller kvaliteten og variasjonen i tiltakene.
  • Gradvis dreining fra institusjonsplasseringer til hjemmebaserte og nærmiljøbaserte tiltak og ved økt satsing på fosterhjem.
  • Faglig utvikling av institusjonstilbudet gjennom blant annet en ny forskningsbasert atferdsinstitusjon i hver region.
  • Bruk av akuttplasseringer skal primært skje i statens egne institusjoner og ikke gjennom kjøp av plasser fra private.
  • Fokus på reduserte kostnader ved egne og private institusjoner, blant annet ved full utnyttelse av egne institusjoner.

Omstillingsarbeidet gir resultater i form av lavere kostnadsvekst, men det er fortsatt en økning i antall barn under omsorg. Antall barn i det statlige barnevernet økte med 8,3 prosent i 2004 og det forventes en fortsatt vekst i 2005. For at det statlige barnevernet skal være i stand til å ivareta økningen i antall barn under omsorg er det nødvendig med en tilleggsbevilgning i 2005. Økningen i antall barn under omsorg i 2005 er beheftet med usikkerhet.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen med 100 millioner kroner.