Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Strukturelt budsjettunderskudd

Retningslinjene for budsjettpolitikken innebærer at bruken av petroleumsinntekter, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, over tid skal være lik forventet realavkastning av Statens petroleumsfond. Strukturelt budsjettunderskudd gir et mål for den underliggende utviklingen i det oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Utviklingen i det oljekorrigerte underskuddet påvirkes av konjunktursituasjonen, andre tilfeldige forhold og regnskapsmessige omlegginger. Ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet korrigeres det for slike forhold.

En viktig grunn til å knytte bruken av petroleumsinntekter til utviklingen i det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og ikke til utviklingen i det faktiske oljekorrigerte underskuddet, er å unngå at konjunktursvingningene i økonomien forsterkes. Dersom en skulle ta sikte på å la det oljekorrigerte budsjettunderskuddet følge utviklingen i forventet avkastning av Petroleumsfondet, måtte en stramme til politikken i nedgangstider eller dersom inntektene av andre grunner var tilfeldig lave, mens en kunne senke skattene eller øke utgiftene ekstra i oppgangstider eller når inntektene var tilfeldig høye. En slik politikk ville bidra til å forsterke konjunktursvingningene i økonomien. Ved å innrette budsjettpolitikken ut fra en målsetting for utviklingen i det strukturelle budsjettunderskuddet unngås dette. Da vil de såkalte automatiske stabilisatorene få virke. Det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet for 2005 anslås til 74,2 milliarder kroner, mens det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet anslås til 65,3 milliarder kroner.

En rekke andre land bruker utviklingen i strukturell budsjettbalanse som utgangspunkt for vurderinger av finanspolitikken. I tråd med dette offentliggjør OECD og EU jevnlig standardiserte anslag for strukturelle budsjettunderskudd i medlemslandene.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjettet 2005, kapittel 3.

Se også Handlingsregelen.