Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Svartebørshandel med billetter

En arbeidsgruppe med representanter fra Kultur- og kirkedepartementet, Barne- og familiedepartementet og Justis- og politidepartementet har utredet et forslag til tiltak mot svartebørshandel. Gruppens flertall foreslo et forbud mot svartebørshandel, mens mindretallet gikk inn for en innføring av et forbud mot å kreve mer enn pålydende.

Arbeidsgruppen har i samsvar med Stortingets vedtak vurdert ulike virkemidler som kan gjøre billettene mindre omsettelige. En rekke tiltak kan iverksettes av arrangørene selv. For eksempel kan billetter utstedes på navn, kombinert med navnkontroll ved inngangen eller stikkprøvekontroller. Man kan la være å utstede adgangstegn, og kun slippe inn de som betaler ved inngangen. Et annet virkemiddel kan være at arrangøren holder tilbake et visst antall billetter for salg ved arrangementstart. Dette kan kombineres ved at det settes begrensninger på antall billetter den enkelte får anledning til å kjøpe.

Arbeidsgruppens rapport har vært på høring. Både rapporten og høringsmerknadene viser at det er stor uenighet om hvordan svartebørshandel bør håndteres. De frivillige kultur- og idrettsorganisasjonene samt Forbrukerombudet og Forbrukerrådet, støtter forslag fra arbeidsgruppen om en straffebestemmelse mot svartebørshandel. Justissektoren mener derimot at et slikt forbud vanskelig kan håndheves og at andre sanksjoner enn straff vil være mer hensiktsmessig.

Det er i dag ikke ulovlig å drive forretningsvirksomhet som baserer seg på å kjøpe opp billetter til ulike arrangementer som konserter, fotballkamper etc. og videreselge billettene til høyere pris enn pålydende. Forekomsten av svartebørshandel er begrenset, og i første rekke knyttet til store konserter, enkelte festivaler i sommerhalvåret og større fotballkamper.

Regjeringen mener at en ikke bør forby virksomheten ved lov, særlig fordi et forbud vil være svært ressurskrevende å håndheve.

Regjeringen vil legge opp til at det utarbeides en bestemmelse som, ved videresalg av billetter i næringsvirksomhet, pålegger selgeren å opplyse:

1) om hva som er pålydende

2) at det dreier seg om videresalg

3) differansen mellom billettens pålydende og eget prisforlangende.

Dette vil verne forbrukere mot uvitende/uforvarende å kjøpe billetter i et videresalgmarked. En slik bestemmelse kan tas inn i markedsføringsloven eller forskrift til denne. Forbrukerombudet vil være tilsynsmyndighet. Dessuten vil Regjeringen utfordre arrangørene til selv å ta ansvar for å forebygge uheldige sider ved ”svartebørshandel” med billetter. Regjeringen vil følge opp denne saken i forbindelse med revisjon av eksisterende markedsføringslov.