Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykehusøkonomi - utvikling

Foreløpige regnskapstall fra de regionale helseforetakene indikerer at korrigert årsresultat for 2004 trolig vil vise et samlet underskudd i underkant av 2 milliarder kroner. Dette er et noe bedre resultat enn i 2003 hvor korrigert negativt resultat var på drøyt 2 milliarder kroner. Med korrigert årsresultat menes årsresultat korrigert for meravskrivninger som ikke inngår i balansekravet, jf. St.prp. nr. 63 (2003–2004) og Innst. S. nr. 250 (2003–2004). Helse Øst RHF har oppnådd balanse i regnskapene alle tre årene etter helseforetaksreformen. Underskuddet gjelder derfor de fire andre regionale helseforetakene.

Helse Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord er i tråd med saldert budsjett 2005, pålagt å håndtere sine omstillingsutfordringer slik at økonomisk balanse oppnås i 2005. Helse Sør skal oppnå økonomisk balanse i 2006, jf. Budsjett-innst. S,. nr. 11 (2004-2005).

På bakgrunn av rapportene om den økonomiske utviklingen i de regionale helseforetakene per februar 2005, er det avholdt møter med Helse Sør RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF. Samtlige av disse regionale helseforetakene har hatt en økonomisk utvikling som er svakere enn budsjett for årets første måneder. Det er imidlertid ennå for tidlig å konkludere med hensyn til samlet årsresultat for 2005. I rammene for helseforetakene er det tidligere lagt inn lønns- og prisomregning hvor lønnsanslaget var satt til 4 prosent. Anslaget for lønnsoppgjørene for alle sektorene samlet, anslås nå til om lag 3 ¼ prosent. Et lønnsoppgjør i den størrelsesorden vil isolert sett medføre at rammene for de regionale helseforetakene fra 2004 til 2005 styrkes med drøyt 300 millioner kroner.

Samtlige regionale helseforetak arbeider for at kravet om balanse skal nås, og Helse- og omsorgsdepartementet vil fortsette den tette oppfølgingen av de regionale helseforetakene på dette området.

Les mer i St.prp. nr. 65 (2004-2005) Kapittel 732 Regionale helseforetak.