Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykepenger

Regjeringen foreslo i Ot.prp. nr. 9 (2004-2005) å innføre et økonomisk medansvar for arbeidsgiver på 10 pst. av sykepengene i trygdeperioden. Samtidig ble arbeidsgiverperioden foreslått forkortet fra 16 til 14 dager. Regjeringen foreslo at endringene ble iverksatt med virkning fra 1. april 2005. Som en del av budsjettforliket i Stortinget ble loven vedtatt iverksatt fra 1. juli 2005. Videre ba partene i budsjettavtalen Regjeringen foreta en ny vurdering av forslaget, dersom det viser seg at sykefraværet går ned mer enn forventet.

På bakgrunn av at sykefraværet og utgiftene til sykepenger nå forventes å bli betydelig lavere enn det ble lagt til grunn ved inngåelsen av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet, foreslår Regjeringen at lovvedtaket om redusert arbeidsgiverperiode og delansvar for arbeidsgivere i hele sykepengeperioden likevel ikke settes i verk fra 1. juli 2005.

Den samlede budsjetteffekten i 2005 av at nevnte lovvedtak likevel ikke iverksettes fra 1. juli 2005 er anslått til 640 millioner kroner, hvorav 565 millioner kroner i økte utgifter til sykepenger og 75 millioner kroner i redusert arbeidsgiveravgift.