Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sysselsetting

Sysselsetting måles vanligvis i antall personer eller antall utførte timeverk. Antall sysselsatte personer er i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) definert som antall personer i alderen 16-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst en times varighet i den uken personene blir spurt om sin status i arbeidsmarkedet. Personer som er midlertidig fraværende fra arbeid på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon med videre, er også definert som sysselsatte. Nasjonalregnskapet gir også tall for sysselsatte personer. Antall utførte timeverk er definert som antall timeverk utført i inntektsgivende arbeid, inklusive overtid eller ekstraarbeid og eksklusive fravær på grunn av ferie, sykdom, permisjon og lignede.

Sysselsettingen økte sesongjustert med 1 000 personer fra 4. kvartal 2004 til 1. kvartal i år. I 1. kvartal lå sysselsettingen 13 000 personer høyere enn ett år tidligere. Det er særlig i tjenesteytende næringer at sysselsettingen har økt det siste året. Det anslås en vekst i personsysselsettingen på 18 000 personer i 2005 og 14 000 personer i 2006, svarende til henholdsvis ¾ og ½ prosent.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2005 kapittel 2.2