Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Universitetsklinikk i Trondheim

Det vises til omtale av utbygging av ny universitetsklinikk i Trondheim i St.prp. nr. 1 (2004–2005). Utbyggingen er inndelt i to faser, hvor fase 1 vil være ferdigstilt i 2005–2006. For fase 2 foreligger det nå et forprosjekt og det tas sikte på igangsetting i 2005. Det framgår av nevnte stortingsproposisjon at ikke har vært avklart noen kostnadsdeling mellom staten og Helse Midt-Norge RHF knyttet til byggefase 1. Det fremmes her forslag til kostnadsdeling gjennom et særskilt tilskudd i forbindelse med fase 1 i tråd med Stortingets forutsetninger.

Det foreslås at Helse Midt-Norge RHF gis et samlet tilskudd på 2,9 milliarder kroner til fase 1 av St. Olavs Hospital. Tilskuddet vil bli utbetalt over tre år og Regjeringen vil senere komme tilbake med konkret forslag til utbetaling. Det ekstraordinære tilskuddet gis med bakgrunn i spesielle avtaleforhold forut for sykehusreformen.

Les mer i St.prp. nr. 65 (2004-2005) Kapittel 732 Regionale helseforetak - Post 81 Tilskudd til store byggeprosjekter.