Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vedlikehold av moloer

På tilsvarende måte som for fyr- og merkeinstallasjoner påførte vinterstormen skader på moloanlegg som er betydelig større enn det som må påregnes i et normalår. Det er anslått at kostnadene for å utbedre skadene vil bli om lag 7,5 millioner kroner. Moloskadene er av en art som gjør at utsettelse av utbedringene vil medføre en stor risiko for at skadene vil bli enda større, og dermed at utbedringskostnadene blir høyere enn nødvendig.

Det er ikke rom for å omdisponere midler til å dekke utbedringene i 2005, da gjeldende budsjettrammer i all hovedsak er bundet opp i inngåtte kontrakter med Secora AS. For å unngå at utbedringene må utsettes, noe som antas å medføre økte utbedringskostnader, vurderes det som nødvendig å fremme forslag om økte bevilgninger i 2005 for å utføre utbedringene.

Fiskeri- og kystdepartementet fremmer på denne bakgrunn forslag om en tilleggsbevilging på 7,5 millioner kroner i 2005 for å dekke kostnader knyttet til utbedring av moloskadene.

Les pressemeldingen fra Fiskeri- og kystdepartementet her