Nr.:

32/2006

Dato:

12.05.06

Kontaktperson:

Endringer i reglene for pensjonssparing

Regjeringen foreslår å utvide næringsdrivendes adgang til å spare i innskuddspensjonsordning fra 2 til 4 prosent av inntekten. Regjeringen vil samtidig avvikle fradragsretten for nye premieinnbetalinger i individuell pensjonsavtale fra og med 12. mai 2006. Eksisterende IPA-poliser kan videreføres etter gjeldende regler, men uten nye fradragsberettigede innskudd. I tillegg vil Regjeringen avvikle skattefavoriseringen av individuelle og kollektive livrenteordninger med virkning fra og med inntektsåret 2007.

- Yrkesaktive vil nå ha adgang til skattefavorisert pensjonssparing enten gjennom arbeidsforhold eller gjennom næring. Dermed er det ikke lenger behov for å videreføre skattefavoriseringen av supplerende pensjonsspareordninger, sier finansminister Kristin Halvorsen.

I forbindelse med stortingsbehandlingen av lov om obligatorisk tjenestepensjon ble det bestemt at næringsdrivende skal få adgang til å spare til pensjon i en innskuddsbasert ordning. Stortinget tok utgangspunkt i et innskuddstak tilsvarende minimumskravet i obligatorisk tjenestepensjon på 2 pst. av beregnet personinntekt. I Revidert nasjonalbudsjett 2006 fremmes lovforslag som gir slik fradragsrett, og det foreslås samtidig å utvide adgangen for selvstendig næringsdrivende til å spare i slik ordning fra 2 til 4 prosent av beregnet personinntekt. Ved at næringsdrivende får adgang til skattefavorisert pensjonssparing på samme nivå som lønnstakere i tilsvarende ordning, gir forslaget økt skattemessig likebehandling av pensjonssparing for lønnstakere og næringsdrivende.

Ettersom lønnstakere og næringsdrivende nå er sikret adgang til skattefavorisert pensjons­sparing gjennom tjenestepensjonsordningene, mener Regjeringen at det ikke er behov for å beholde skattefavoriseringen av supplerende pensjonsspareordninger. Slike ordninger blir dessuten i hovedsak benyttet av personer med høye inntekter og/eller formuer, og slår dermed fordelingsmessig skjevt ut. Skattefavoriseringen har heller ingen markert effekt på samlet sparing, men påvirker først og fremst hvilke spareordninger som benyttes.

Regjeringen vil derfor avvikle skattefavoriseringen av nye innskudd i ordningen med individuelle pensjonsavtaler (IPA) med virkning fra og med 12. mai. Eksisterende IPA-poliser kan imidlertid videreføres etter gjeldende regler, men uten nye fradragsberettigede innskudd. Regjeringen vil i tillegg avvikle formuesskattefritaket i livrenteordningen og fritaket fra lønnsbeskatning av arbeidsgiverbetalte livrentepremier i de kollektive livrenteordningene med virkning fra skatteåret 2007. Nødvendige lovendringer om innstramminger i skattefavoriseringen av disse ordningene vil bli fremmet i budsjettet for 2007, der det samtidig vil vurderes om det er nødvendig å endre regelverket ytterligere.

Forslagene er omtalt nærmere i St.meld. nr. 2 (2005-2006) Revidert nasjonalbudsjett og i Ot.prp. nr. 77 (2005-2006).