Nr.:

33/2006

Dato:

12.05.06

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Skattlegging av fri kost for sokkelarbeidere og det særskilte hyretillegget for sjøfolk

Regjeringen foreslår å gjeninnføre et skattefritak for fri kost for ansatte på sokkelen som har en samlet årlig personinntekt mindre enn 600000 kroner fra 1. juli 2006. Regjeringen foreslår også å gjeninnføre et skattefritak for hyretillegg for sjøfolk, med en øvre beløpsgrense.

I forbindelse med innstrammingen i skattleggingen av fri kost for ansatte på sokkelen og i skattefritaket for hyretillegg i budsjettet for 2006, ba Stortinget Regjeringen vurdere disse innstrammingene på nytt i tilknytning til Revidert nasjonalbudsjett for 2006.

Skattlegging av fri kost for ansatte på kontinentalsokkelen

Regjeringen mener at det bør opprettholdes en viss skattelegging av fri kost for ansatte på sokkelen, men at skattleggingen begrenses og gis en bedre fordelingsprofil innenfor denne gruppen. Regjeringen foreslår at det innføres et skattefritak for fri kost for ansatte på sokkelen med en samlet årlig personinntekt mindre enn 600000 kroner fra 1. juli 2006. Forslaget vil innebære en årlig gjennomsnittlig skattelettelse på i underkant av 3800 kroner for en som betaler toppskatt trinn 1 og om lag 3000 kroner for en som ikke betaler toppskatt. For 2006 blir skattelettelsen halvparten av dette.

Skattefritak for hyretillegg

Hyretillegg er normalt en tariffestet ytelse for utgifter til kost for sjøfolk når de er på land. Det utbetales uten krav om dokumentasjon for arbeidsrelaterte utgifter, og er i realiteten et kontant tillegg til lønnen/hyren. Enkelte sjøfolk i kystnær trafikk får også hyretillegg for tiden om bord i stedet for fri kost, fordi rederiet ikke har sett seg tjent med å anrette mat om bord.

Regjeringen mener at skattefritaket for hyretillegg bør gjeninnføres, men at det bør settes en øvre beløpsgrense for hvor stort hyretillegg som kan være skattefritt. Hensikten er å sikre at det er skatteloven som bestemmer nivået på skattefordelen. Regjeringen foreslår å innføre en øvre beløpsgrense for skattefritt hyretillegg på 1375 kroner pr. måned tilsvarende 16500 kroner pr. år fra 1. juli 2006. Den maksimale skattereduksjonen av forslaget vil være i underkant av 4000 kroner for 2006.

Forslagene er omtalt nærmere i St.meld. nr. 2 (2005-2006) Revidert nasjonalbudsjett og i Ot.prp. nr. 77 (2005-2006).