Nr.:

34/2006

Dato:

12.05.2006

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Økte valgmuligheter for kommunene ved utskriving av eiendomsskatt fra 2007

Regjeringen fremmer forslag om endringer i eigedomsskattelova.

- Forslaget rydder opp i et uklart regelverk, og gir kommunene økte valgmuligheter ved utskriving av slik skatt, sier finansminister Kristin Halvorsen. Forslaget omfatter alle eiendommer i kommunen, mens jord- og skogbrukseiendom skal ha obligatorisk fritak.

Som tidligere vil det vil fortsatt være opp til den enkelte kommune å avgjøre om det skal skrives ut eiendomsskatt. Etter gjeldende regler kan det bare skrives ut eiendomsskatt i områder som er ”utbygd på byvis”, eller på ”verk og bruk”. Særlig det førstnevnte vilkåret har skapt mye uklarhet og ført til en rekke tvister og rettssaker. Etter forslaget åpnes det adgang til å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. Dette vil kunne minske avgrensningsproblemene ved utskriving av eiendomsskatt og gi større likhet i beskatningen innenfor den enkelte kommune.

Etter forslaget vil kommunene kunne velge mellom å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen, bare innenfor områder som er utbygd på byvis, og/eller (bare) på verk og bruk. Utvidelse til hele kommunen vil i utgangspunktet få betydning for alle eiendommer som ligger utenfor byvis bebyggelse, herunder boligeiendommer, andre eiendommer i kommunen, så vel som fritidseiendommer.

- Det vil ikke bli anledning til å ilegge eiendomsskatt på hytter alene, understreker finansminister Kristin Halvorsen.

Dagens valgfrie fritak for eiendommer som blir drevet som jord- og skogbrukseiendom foreslås gjort om til et obligatorisk fritak. Dette fritaket omfatter ikke våningshus.

Endringene foreslås å tre i kraft med virkning fra og med skatteåret 2007. Det foreslås overgangsregler som vil gi kommunene lengre frist med å skrive ut skatten slik at de vil få anledning til å få taksert eiendommer hvor dette ikke har vært gjort tidligere. For øvrig videreføres dagens regler uendret med visse tekniske tilpassninger som følge av de endringene som foreslås.

Dette innebærer blant annet at gjeldende regler og praksis vedrørende taksering og satser videreføres. Utgangspunktet i eigedomsskattelova er at eiendommene skal takseres til markedsverdi. I praksis er det likevel akseptert at kommunene kan benytte en såkalt reduksjonsfaktor ved verdsettelsen. Dette medfører at skattegrunnlaget for eiendomsskatten kan variere fra kommune til kommune.

Kommunestyret fastsetter hvert år hvilken sats som skal legges til grunn ved utskrivning av eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør minst 2 promille, og ikke mer enn 7 promille av skattegrunnlaget for eiendommene. Første året kommunen skriver ut eiendomsskatt, kan imidlertid satsen ikke være større enn 2 promille. Skattesatsen kan for hvert påfølgende år økes med inntil 2 promillepoeng, opp til maksimalsatsen på 7 promille.

Kommunen kan i tillegg innføre et bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer. Det året bunnfradrag innføres kan skattesatsen økes med 3 promillepoeng.

Se også egen side om eiendomsskatt