Nr.:

35/2006

Dato:

12.05.06

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Endring i beskatningen av aksjegevinster og -tap i deltakerlignede selskaper fra og med 12.mai

Finansdepartementet foreslår i Ot.prp. nr. 77 (2005-2006) endringer i skatteloven om skattlegging av deltakerlignede selskapers aksjegevinster og -tap. Endringsforslaget, som gjelder for aksjegevinster og -tap realisert fra og med i dag, innebærer at slike gevinster heretter blir skattefrie inntil de eventuelt deles ut til en personlig deltaker. Tap blir ikke lenger fradragsberettiget.

Etter gjeldende regler blir opparbeidet overskudd i deltakerlignede selskaper, blant annet ansvarlige selskap og kommandittselskap, beskattet løpende på deltakernes hånd. Aksjeutbytter er unntatt fra slik beskatning, og skattlegges først ved eventuelt senere utdeling som del av overskuddet til personlige deltakerer, og da med rett til skjermingsfradrag. Ved slik utdeling skattlegges utbyttet med fradrag for skjerming. Samlet skattlegging av utbyttet blir da tilsvarende som for personlige aksjonærer under skjermingsmetoden for aksjonærer. Aksjegevinster blir derimot skattlagt hos deltakerne ved realisasjonen, og i tillegg skattlagt når den samme inntekten deles ut til personlige aksjonærer. Reglene gjelder motsvarende for tap.

De aktuelle bestemmelsene ble vedtatt som ledd i innføring av skjermingsmetoden for deltakerlignede selskaper. Bakgrunnen for at det ble gitt forskjellige regler for aksjeutbytter og gevinster var at forholdet til utlandet på området var uoversiktlig, og at departementet ønsket en nærmere gjennomgang av mulighetene for omgåelser før fritak ble gitt også for aksjegevinster. Det er nå gjennomført en slik vurdering. Regjeringen foreslår at også gevinster unntas fra løpende beskatning og at tap ikke skal være fradragsberettiget. For å unngå uønskede tilpasninger i forbindelse med denne lovendringen, foreslår departementet at endringen skal gjelde for gevinster og tap som er realisert fra og med i dag, 12. mai 2006. Se nærmere om dette i Ot.prp. nr. 77 (2005-2006) kapittel 2.