Folketrygdfondet: Økte markedsplasseringer og forskift for forvaltningen av Statens pensjonsfond – Norge

I Revidert nasjonalbudsjett presenterer Finansdepartementet utkast til forskrift for Folketrygdfondets forvaltning av Statens pensjonsfond – Norge. Forskriften skal erstatte reglementet som Stortinget har gitt Folketrygdfondet. Forslaget innebærer i all hovedsak en videreføring av dagens retningslinjer, og skal gjelde fra 1. januar 2007. Dette er en oppfølging av Ot.prp. nr. 2 (2005-2006) om Statens pensjonsfond.

For å styrke det langsiktige, statlige eierskapet i norsk næringsliv legger Regjeringen opp til at 10 milliarder kroner av Pensjonsfondets plasseringer i kontolån til statskassen tilbakebetales. En styrking av det statlige eierskapet gjennom Statens Pensjonsfond – Norge er i tråd med Stortingets behandling av proposisjonen om etablering av Statens pensjonsfond og Soria Moria-erklæringen. Denne tilførselen av ny kapital til fondet gir grunnlag for å øke aksjeplasseringene med inntil 5 milliarder kroner. Avkastningen i fondet vil fortsatt bli tillagt kapitalen.

Tilbakebetalingen av kontolån vil skje gjennom en konvertering til markedsomsettelige statspapirer. Folketrygdfondet får anledning til å omplassere disse statspapirene i aksjer og private obligasjoner over det tidsrom som fondet anser som markedsmessig riktig. Den resterende delen av fondets kontolån nedskrives. Departementet legger opp til at tilbakebetaling og nedskriving av kontolånene gjennomføres mot slutten av 2006.