Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hydrogenbiler

Kjøretøy med forbrenningsmotor som kun kan benytte hydrogen som drivstoff fritas fra engangsavgiften med virkning fra 1. juli 2006. Fritaket er midlertidig. Fritaket vil også omfatte hybridbiler som i tillegg til el-motor er utstyrt med hydrogenbasert forbrenningsmotor.

Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 66 (2005-2006).