Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hyretillegg for sjøfolk

De fleste sjøfolk samt ansatte på flytende innretninger mottar normalt en godtgjørelse for dekning av utgifter til kost i perioden på land (hyretillegg). Hyretillegget følger av tariffavtaler og utbetales normalt for perioden sjøfolk er hjemme. Skattefritaket for hyretillegg ble avviklet i forbindelse med statsbudsjettet for 2006.

Regjeringen mener at skattefritaket for hyretillegg bør gjeninnføres, men at det bør settes en øvre beløpsgrense for hvor stort hyretillegg som kan være skattefritt. Hensikten er å sikre at det er skatteloven som bestemmer nivået på skattefordelen. Regjeringen foreslår å innføre en øvre beløpsgrense for skattefritt hyretillegg på 1375 kroner pr. måned tilsvarende 16 500 kroner pr. år fra 1. juli 2006.

Forslaget er omtalt nærmere i St.meld. nr. 2 (2005-2006) Revidert nasjonalbudsjett og i Ot.prp. nr. 77 (2005-2006) kapittel 7.