Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NOKAS-ranet

Høsten 2005 ba Stortinget i forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 76 (2004-2005) Regjeringen om å komme tilbake med forslag til dekning av eventuelle merkostnader i tilknytning til NOKAS-saken i 2006.

Det ble opprinnelig inngått en leieavtale for lokalene til domstolsbehandlingen som utløper 1. juni 2006. Man tok da utgangspunkt i at en ankebehandling av saken ville kunne være ferdig innen den tid. Behandlingen av saken har vist seg å ta lengre tid enn planlagt, og ankebehandlingen for Gulating lagmannsrett er nå berammet til 4. september 2006. Ankesaken er planlagt gjennomført i de samme lokalene som har vært anvendt for tingrettens behandling. Det har derfor vist seg nødvendig å forlenge avtalen for leie og drift av rettsbygningen i hele 2006.

Merbehovet i 2006 til leie og drift av rettsbygningen er kostnadsberegnet til 18,4 millioner kroner. I tillegg kommer ekstraordinære utgifter for lagmannsretten på til sammen 1,4 millioner kroner blant annet på grunn av de bemanningsmessige konsekvenser som saken påfører domstolen. Det foreslås på bakgrunn av ovennevnte å øke bevilgningen med 19,8 millioner kroner. Det vises for øvrig til forslag om bevilgningsendringer i forbindelse med NOKAS-saken under kap. 430, kap. 440 og kap. 445.