Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NORFUND

Regjeringen foreslår å etablere en ordning for å kunne gi mindre lån med høyere risikoprofil i NORFUND. Hensikten er å øke mulighetene NORFUND har til å gi lån og til å gå inn som medinvestor i små og arbeidskrevende næringsprosjekter i de fattigste utviklingslandene der risikoen er spesielt stor. Muligheten for lån og annen kapital gjennom NORFUND vil kunne kombineres med andre ordninger for å fremme næringsutvikling i utviklingsland, herunder forundersøkelsesstøtte, og annen faglig bistand.

Behovet for en slik låneordning og samkjøring med andre virkemidler innen bistandsbudsjettet er blant annet blitt påpekt av mindre norske aktører som ønsker å engasjere seg i næringsutvikling i fattige utviklingsland. Låneordningen er for direkte investeringer i nevnte kategori av land.

Det foreslås å øke bevilgningen til NORFUND med 10 millioner kroner, hvorav 5 millioner kroner til tapsavsetting og 5 millioner kroner til grunnfondskapital.