Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NOx-avgift

Norge ratifiserte Gøteborg-protokollen i januar 2002, og har forpliktet seg til å redusere de årlige utslippene av nitrogenoksider (NOx) til maksimalt 156 000 tonn fra 2010, jf. St.prp. nr. 87 (1999-2000). Regjeringen tar sikte på å innføre en avgift på NOX-utslipp fra 1. januar 2007. Hovedmålet med en avgift er at den, sammen med andre virkemidler, skal bidra til å oppfylle NOX-forpliktelsen i Gøteborg-protokollen.