Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Referanseporteføljen for Statens pensjonsfond - Utland

Finansdepartementets valg av investeringsstrategi avgjør langt på vei forventet avkastning av fondet og hvor stor risiko som er knyttet til investeringene. Særlig viktig er valget av vekter for geografiske regioner og aktivaklasser. Investeringsstrategien er nedfelt i en referanseportefølje satt sammen av aksje- og obligasjonsindekser fra de fleste av de landene fondet investeres i. Indeksene inneholder representative utvalg av verdipapirer, og utviklingen til indeksene reflekterer i stor grad markedsutviklingen i landene. For aksjer benyttes FTSE-indeksene for hvert land, mens Lehman-indekser benyttes for obligasjoner.

Forskriften for forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland angir blant annet hvor fondet kan plasseres og hvilke typer verdipapirer fondet kan investeres i. Ifølge forskriften skal 50–70 prosent av fondets portefølje investeres i rentebærende verdipapirer og 30–50 prosent i aksjer. Investeringene i aksjeporteføljen skal fordeles på valutaer og markeder med 40–60 prosent i Europa og resten i øvrige regioner. Obligasjonsporteføljen skal plasseres med 45–65 prosent i Europa, 25–45 prosent i Amerika og Midt-Østen/Afrika og 0–20 prosent i Asia og Oceania. Referanseporteføljens aksjeandel og regionfordeling tilsvarer midtpunktene i de intervallene som er angitt i forskriften. Fordelingen av fondets plasseringer mellom land innenfor regionene er bestemt av størrelsen på markedene i de enkelte landene.

Referanseporteføljen benyttes som et risikostyringsverktøy ved at det er definert en ramme for hva som aksepteres av avvik mellom de faktiske investeringene og referanseporteføljen (differanseporteføljen). Finansdepartementet har fastsatt rammen for avvik til 1,5 prosentpoeng relativ volatilitet. Relativ volatilitet er en benevnelse på standardavviket til differanseporteføljen. Over tid, og noe forenklet, betyr det at forskjellen mellom avkastningen i Pensjonsfondet - Utland og fondets referanseportefølje i to av tre år ikke vil være mer enn 1,5 prosentpoeng. Avkastningen av fondet vil derfor i stor grad følge markedsutviklingen i de verdipapirene som inngår i referanseporteføljen.