Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Det har vært en nedgang i antallet asylsøkere til Norge de seneste årene, etter en topp i 2002. Denne trenden flatet ut i 2005, og det var en liten økning i antallet asylsøkere siste halvår. Det er foreløpig ingen tegn som tilsier en ytterligere nedgang i 2006 i forhold til 2005, og prognosene tilsier nå at ca. 5 500 personer vil søke asyl i 2006. Det foreslås at bevilgningen økes med 22,25 millioner kroner.

Nye prognoser tilsier nå et gjennomsnittlig belegg i mottakene på om lag 8 000 personer i 2006. Det økte belegget skyldes en oppjustert prognose for asylankomster og for antallet asylsøkere som flytter tilbake i mottak, samt en nedjustering i antallet asylsøkere som uttransporteres av politiet eller som reiser frivillig tilbake med International Organization for Migration (IOM). I motsatt retning trekker en oppjustering av bosettingsprognosene og prognosene for asylsøkere som av andre grunner flytter ut av mottak. Samlet vil den oppjusterte prognosen for gjennomsnittlig belegg i mottak innebære et merbehov på 65 millioner kroner i 2006. Det foreslås at bevilgningen økes med 65 millioner kroner.

Det foreslås videre at bevilgningen til tolketjenester og oversettelse økes for å dekke økte utgifter knyttet til endret saksportefølje, oversettelse av egenerklæringer og tolking når asylsøkere varsles om at saken deres skal behandles etter Dublin-prosedyren. Det foreslås at bevilgningen økes med 3,1 millioner kroner.

Utgifter knyttet til asylsøkere og flyktninger som kommer fra ODA-land og som har bodd i statlige mottak i mindre enn ett år, kan i henhold til OECDs/DACs statistikkdirektiver godkjennes som offisiell utviklingshjelp. Andelen av beboere som faller inn under denne ordningen nedjusteres i forhold til saldert budsjett 2006. Samtidig vil anslag for økt gjennomsnittlig belegg i statlige mottak øke ODA-godkjente utgifter. Samlet gir dette en redusert refusjon på 54,8 millioner kroner i de ODA-godkjente utgiftene, og det foreslås at inntektsbevilgningen til Utlendingsdirektoratet settes ned med 54,8 millioner kroner.

Se også egen pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.