Klimapolitikk på dagsorden

Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er en av de største miljø­utfordringene verdenssamfunnet står ovenfor. Regjeringen legger stor vekt på at Norge skal være et foregangsland i klimapolitikken, og legger i løpet av kort tid  fram fire dokumenter som omhandler norsk klimapolitikk og arbeidet med bærekraftig utvikling.

Dette er dokumentene:

  • Kvotekjøp: I RNB 2007 redegjør Regjeringen for staten retningslinjer for kjøp av kvoter gjennom bruk av de fleksible mekanismene i Kyotoprotokollen. Det er satt av 100 millioner kroner til kjøp av klimagasskvoter i år og en fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av klimakvoter utover foreslått bevilgning for inntil 100 mill. kroner, jf. St. prp. nr 1 (2006-2007). Det er bevilget 5,5 mill. kroner til å dekke administrative utgifter. I tillegg kommer bevilgningen til kjøp av kvoter for å dekke utslipp fra statsansattes internasjonale flyreiser. Staten skal i utgangspunktet dekke sitt behov for kvoter gjennom kjøp av kvoter fra prosjekter under den grønne utviklingsmekanisme ("CDM"-prosjekter) og felles gjennomføring (”JI”-prosjekter). Se pressemelding her. (Finansdepartementet)
  • Bærekraftsstrategi: Regjeringens strategi for bærekraftig utvikling vil bli sendt på offentlig høring.  Strategien skal legges fram i Nasjonalbudsjettet 2008. Regjeringens langsiktige mål og samlede politikk for en bærekraftig utvikling blir lagt fram i strategien. Norsk langsiktige klimapolitikk blir et sentralt tema, men også Norges bidrag til internasjonal fattigdomsredukjon, arbeidet med kjemikalier og miljøgifter og biologisk mangfold. Strategien inneholder også en oppfølging av rapporten fra det svenske ekspert-temaet som gjennomgikk det norske arbeidet  med bærekraftig utvikling. Se nyhetssak her. (Finansdepartementet)
  • Klimameldingen: En Stortingsmelding om Regjeringens mål i klimapolitikken som gjenomgår prinsippene for norsk klimapolitikk, regjeringens klimamål, og som gir en første tilbakemeldingen på Lavutslippsutvalgets rapport som ble lagt fram for regjeringen tidligere i 2006. Her presenteres også sektorvise handlingsplaner. (Miljøverndepartementet)
  • Bedriftskvotemarkedet: Regjeringen skal også legge fram forslag til en ny lov om klimakvoter for perioden 2008-2012. Når EUs kvotedirektiv tas inn i EØS-avtalen, blir vårt nasjonale system en integrert del av det europeiske kvotesystemet. Også i Norge vil kvotesystemet dermed omfatte betydelige deler av næringslivet. Når klimakvoteloven gjennomføres, vil over 40 prosent av norske klimagassutslipp være omfattet. Ytterligere rundt 30 prosent er dekket av CO2-avgift eller andre avgifter. Se pressemelding her. (Miljøverndepartementet).

 

Se også Nye klimatiltak i Revidert nasjonalbudsjett 2007.