Nr.:

37/2007

Dato:

15.05.07

Kontaktperson:

Retningslinjer for statens kjøp av Kyoto-kvoter

- Regjeringen har i Revidert nasjonalbudsjett foreslått prinsipper for statens kjøp av Kyoto-kvoter. Formålet med kvotekjøpet er å sikre at Norge oppfyller Kyoto-forpliktelsen samtidig som vi bidrar til utslippsreduksjoner i andre land, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Staten skal fremme strenge miljøkrav og vil derfor kun kjøpe kvoter som er sertifisert av et særskilt FN-organ. Kvotekjøp fra større vannkraftverk krever at prosjektene oppfyller særskilte internasjonale retningslinjer. Knapt noen vare eller tjeneste staten kjøper, er underlagt en så streng internasjonal godkjenning som disse klimakvotene. Innenfor disse rammene legges det avgjørende vekt på at kvotene som kjøpes, skal gi størst mulig utslippsreduksjon for pengene.

Staten vil i utgangspunktet dekke sitt kjøp av kvoter fra prosjekter innenfor Den grønne utviklingsmekanismen (CDM) og Felles gjennomføring (JI). Betaling for kjøpte kvoter foretas først når prosjektene leverer FN-sertifiserte kvoter. En kontrakt om kvotekjøp med den norske stat kan imidlertid inngås i en tidlig fase av prosjektet og vil dermed gjøre det lettere for prosjektet å skaffe finansiering. Det vil blant annet bli lagt vekt på å innhente informasjon om potensielle prosjekter i mindre utviklingsland. Dette vil bidra til å utvikle bruken av de markedsbaserte mekanismene i disse landene.

- Internasjonal handel med utslippskvoter vil være et viktig instrument i arbeidet for å redusere utslippene av klimagasser i verden. Utviklingen av et effektivt internasjonalt marked for utslippskvoter vil bidra til at disse tiltakene i Kyoto-avtalen kan gjennomføres der de har størst effekt. Norge vil som en aktiv kvotekjøper bidra til utviklingen av dette markedet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Bevilgning og fullmakt for inngåelse av kontrakter for kjøp av kvoter for å oppfylle Kyoto-forpliktelsen er til sammen 200 millioner kroner i 2007. Med en kvotepris på 100 kroner pr. tonn vil dette tilsvare 2 millioner tonn CO2-kvoter.

Kvoter for statsansattes reiser
I tillegg til å kjøpe kvoter for å oppfylle Kyoto-forpliktelsen, vil Regjeringen kjøpe kvoter for statsansattes reiser med fly til utlandet. Det legges opp til at kjøpene av kvoter for statsansattes utenlandsreiser med fly baseres på samme retningslinjer som kjøp av kvoter for å oppfylle Norges forpliktelse i forhold til Kyotoprotokollen.

Bevilgningen for kjøp av reiser for 2007 baseres på et anslag for samlet reisevirksomhet. Fra 2008 legges det opp til å etablere et system for registrering av reiser slik at kvotekjøpene kan baseres på faktisk reisevirksomhet. Forslag til bevilgning og fullmakt for statsansattes flyreiser i 2007 er på til sammen 12 millioner kroner.

Saken er nærmere omtalt i St. prp. nr. 69 (2006-2007) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2007.