Nr.:

42/2007

Dato:

15.05.07

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Moms på inngangsbilletter til striptease

Regjeringen foreslår en endring i merverdiavgiftsloven for å sikre at det skal betales moms på inngangsbilletter til striptease. - Lovendringen stadfester bare det jeg mener alltid har vært en riktig forståelse av loven. Striptease dreier seg om ren kommersiell virksomhet og jeg ser ingen grunn til at slike tjenester det her er tale om bør være momsfrie, sier Kristin Halvorsen.

Borgarting lagmannsrett har i saken Den Blue Engel mot staten kommet til at striptease omfattes av det såkalte ”kulturunntaket” i merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 5, og at inngangsbilletter til slike forestillinger derfor kan selges uten merverdiavgift. Finansministeren slo den gang fast at dette ikke er en ønskelig rettstilstand og varslet en lovendring. I forslaget går det klart fram at billetter, inngangspenger mv. for å se striptease skal være merverdiavgiftspliktig.

”Striptease” vil klart omfatte tradisjonelle strippeshow på strippeklubb og dessuten andre forestillinger med samme innhold, for eksempel Chippendales show. Uttrykket ”Striptease” vil ikke omfatte teaterstykker eller lignende som inneholder nakenscener som ledd i en historiefortelling.

For en nærmere omtale av forslaget vises det til Ot.prp. nr. 61 (2006-2007).

Se også pressemelding 1/2007.