Nr.:

43/2007

Dato:

15.05.07

Kontaktperson:

Avdelingsdirektør Erling G. Rikheim , Telefon 22 24 45 46 , Mobil 975 66 094

Ny individuell pensjonsordning

Finansdepartementet vil følge opp avtalen mellom de tre regjeringspartiene og Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre av 21. mars 2007 og stortingsvedtak 23. april 2007 om å innføre en ny, skattebegunstiget, individuell pensjonsordning.

Finansdepartementet legger opp til å utrede dette med sikte på å legge fram lovforslag for Stortinget tidlig på høsten 2008, slik at ordningen skal kunne benyttes fra og med inntektsåret 2008. Finansdepartementet har i tråd med dette i dag gitt et lovutredningsoppdrag til Banklovkommisjonen med stram tidsfrist.

Skattereglene for den nye ordningen vil, slik stortingsflertallet har lagt til grunn, være de samme som de var for individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) før fradragsretten for innbetaling til slike avtaler ble avviklet. Det skal gis et årlig fradrag i alminnelig inntekt for årlige innbetalinger (inkludert kostnader) på inntil 15 000 kroner til den nye individuelle pensjonsordningen.

For nærmere omtale vises det til kapittel 3.9 i Revidert nasjonalbudsjett 2007.