Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsledighet

Det brukes to ulike mål på arbeidsledigheten: arbeidssøkere uten arbeidsinntekt og antall personer som er registrert arbeidsledige ved arbeidskontorene. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt måles i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og omtales ofte som AKU-ledigheten. AKU, som er en utvalgsundersøkelse, spør hver måned et representativt utvalg av befolkningen om deres tilknytning til arbeidsmarkedet. For at arbeidssøkende personer skal regnes som arbeidsledige, kreves det ifølge AKU at de ikke har inntektsgivende arbeid, at de har forsøkt å skaffe seg inntektsgivende arbeid i løpet av de siste fire ukene, og at de kan påta seg slikt arbeid i løpet av de neste to ukene. Registrerte arbeidsledige ved arbeidskontorene måles av NAV. For å kunne motta dagpenger må en arbeidsledig registrere seg hos NAV.

AKU-ledigheten er det mest relevante målet når en sammenlikner arbeidsledighetsnivåer mellom land, fordi arbeidskraftundersøkelsene i ulike land benytter den samme metoden for å innhente data. Arbeidsledigheten er lavere i Norge enn i de fleste andre OECD-land. I 2006 utgjorde AKU-ledigheten 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Gjennomsnittlig ledighet i perioden 1997-2006 var 3,8 prosent. Til sammenlikning var arbeidsledigheten i 2006 7,4 prosent i EU-15 og 4,6 prosent i USA.

Målt ved sesongjusterte tall fra arbeidskraftsundersøkelsen (AKU), utgjorde arbeidsledigheten 2,7 prosent av arbeidsstyrken i 1. kvartal 2007. Dette er 0,2 prosentpoeng lavere enn i kvartalet før og 1,2 prosentpoeng lavere enn i samme kvartal i fjor. Med utgangspunkt i de siste ledighetstallene fra Statistisk sentralbyrå og de makroøkonomiske utsiktene anslås ledigheten til 2,5 prosent av arbeidstyrken som gjennomsnitt for inneværende år. Dette er ¾ prosentpoeng lavere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2007.

Det var ved utgangen av april i år registrert 47 300 helt ledige personer. Dette er 19 300 færre enn på samme tid i fjor. Summen av helt ledige og personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak falt med 18 300 personer i denne perioden. Den registrerte ledigheten anslås å avta til 1,9 prosent. av arbeidsstyrken i gjennomsnitt for 2007.


Se også omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2007, kapittel 2.2.