Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å redusere omfanget av langvarig ledighet og til at personer som i dag står utenfor arbeidslivet kan komme i arbeid. Ordinære arbeidsmarkedstiltak er rettet inn mot personer som søker inntektsgivende arbeid ved NAV og som er arbeidsføre/tilgjengelige for det arbeid som søkes. I tillegg settes det inn tiltak arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede registrert ved NAV. Dette er arbeidssøkere som pågrunn av av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming har vansker med å få arbeid. 

Det ble i Nasjonalbudsjettet 2007 lagt til grunn et gjennomsnittlig tiltaksnivå på 11 800 plasser under de ordinære arbeidsmarkedstiltakene og på 28 000 plasser under de spesielle arbeidsmarkedstiltakene for yrkeshemmede. I tillegg tilbys yrkeshemmede attføringstiltak finansiert over folketrygden.

Siden i fjor høst har sysselsettingen økt mer og arbeidsledigheten avtatt mer enn lagt til grunn for 2007, jf. omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2007, kap. 2. Selv med sterk oppgangskonjunktur og et svært godt arbeidsmarked, er det fortsatt arbeidssøkere som har vanskeligheter med å vinne innpass i arbeidslivet. Regjeringen ønsker en fortsatt sterk innsats overfor grupper med de svakeste kvalifikasjonene i arbeidsmarkedet, slik det ble lagt opp til i budsjettet for 2007.

Det legges derfor til grunn at nivået på de ordinære arbeidsmarkedstiltakene opprettholdes på samme nivå som i vedtatt budsjett, det vil si på 11 800 plasser. Regjeringen ønsker å utnytte de gode forholdene på arbeidsmarkedet til også å få flest mulig yrkeshemmede over i jobb og foreslår å opprettholde tiltaksnivået under de spesielle arbeidsmarkedstiltakene for yrkeshemmede.
Se også Revidert nasjonalbudsjett, kap. 3.