Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

I forbindelse med Stortingets behandling av St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Barne- og likestillingsdepartementet ble det vedtatt at det statlige barnevernet skulle overta ansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år fra 1. oktober 2007. I saldert budsjett for 2007 ble det bevilget 24 millioner kroner til etablering og drift av omsorgssenteret.

Statsbygg har nå informert Barne- og likestillingsdepartementet om at man ikke vil klare å ferdigstille omsorgssenteret til det avtalte tidspunktet på grunn av det pressede byggmarkedet. Det statlige barnevernet kan dermed ikke overta ansvaret for de enslige, mindreårige asylsøkerne fra utlendingsmyndighetene før omsorgssenteret er innflyttingsklart 1. desember 2007.

Se også kapittel 856 Barnevernets omsorgsenter for enslige mindreårige personer.